พระรูปเขียนสี…สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

••••• พระรูปเขียนสี •••••
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๙ พระองค์
 
 
 พระองค์ที่ ๑
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
พระนามเดิม : ศรี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
 
 
พระองค์ที่ ๒
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)
พระนามเดิม : ศุข
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๓๗-๒๓๕๙
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
 
 
พระองค์ที่ ๓
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)
พระนามเดิม : มี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๕๙-๒๓๖๒
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
 
 
พระองค์ที่ ๔
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
พระนามเดิม : สุก
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๓-๒๓๖๕
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร

 


พระองค์ที่ ๕
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
พระนามเดิม : ด่อน
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๕-๒๓๘๕
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
 

พระองค์ที่ ๖
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
พระนามเดิม : นาค
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๓๙๒
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
 

 
พระองค์ที่ ๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)
พระนามเดิม : พระองค์เจ้าวาสุกรี
พระนามฉายา : สุวณฺณรํสี
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๖
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
 

 
พระองค์ที่ ๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺคโต)
พระนามเดิม : พระองค์เจ้าฤกษ์
พระนามฉายา : ปญฺญาอคฺคโต
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๕
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

 


พระองค์ที่ ๙
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
พระนามเดิม : สา
พระนามฉายา : ปุสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๔๒
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 

 
พระองค์ที่ ๑๐
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
พระนามเดิม : พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระนามฉายา : มนุสฺสนาโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๔
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
 

 
พระองค์ที่ ๑๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชุมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
พระนามเดิม : หม่อมเจ้าภุชงค์ ชุมพูนุท
พระนามฉายา : สิริวฑฺฒโน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๘๐
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 

 
พระองค์ที่ ๑๒
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
พระนามเดิม : แพ พงษ์ปาละ
พระนามฉายา : ติสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

 


พระองค์ที่ ๑๓
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
พระนามเดิม : หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์
พระนามฉายา : สุจิตฺโต
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๑
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
 

 
พระองค์ที่ ๑๔
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
พระนามเดิม : ปลด เกตุทัต
พระนามฉายา : กิตฺติโสภโณ
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 

 
พระองค์ที่ ๑๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)
พระนามเดิม : อยู่ ช้างโสภา (แซ่ฉั่ว)
พระนามฉายา : ญาโณทโย
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
 
 
พระองค์ที่ ๑๖
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
พระนามเดิม : จวน ศิริสม
พระนามฉายา : อุฏฐายี
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๔
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

 


พระองค์ที่ ๑๗
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
พระนามเดิม : ปุ่น สุขเจริญ
พระนามฉายา : ปุณฺณสิริ
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
 
 
พระองค์ที่ ๑๘
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
พระนามเดิม : วาสน์ นิลประภา
พระนามฉายา : วาสโน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๑
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 
 
พระองค์ที่ ๑๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พระนามเดิม : เจริญ คชวัตร
พระนามฉายา : สุวฑฺฒโน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

 
ขอขอบพระคุณข้อมูลและภาพจาก…
http://www.dhammajak.net ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s